Полезни връзки

НОРМАТИВНА УРЕДБА

ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

ЗАКОН за публично предлагане на ценни книжа

ЗАКОН за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти

НАРЕДБА 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност

НАРЕДБА № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни

НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на финансите

www.minfin.government.bg

Българска Народна Банка

www.bnb.bg

Българска фондова борса

www.bse-sofia.bg

Комисия за Финансов Надзор

www.fsc.bg

Централен Депозитар АД

www.cdad.bg

Българска агенция за инвестиции

www.investbg.government.bg

European Fund and Asset Management Association

www.efama.org

European Securities and Markets Authority

www.esma.europa.eu