Основни термини

Какво е договорен фонд ?

Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Инвеститорът предоставя определена сума като купува дялове на фонда, а портфолио мениджърът  на фонда инвестира паричните средства в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. По искане на притежателите на дялове на фондове от отворен тип фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му.

Фондът не е юридическо лице. Неговата дейност, включително управлението на активите му, се осъществява от Управляващо Дружество, което е лицензирано и  се контролира от Комисията за финансов надзор. Управляващото Дружество е юридическо лице, което разполага с екип от професионалисти и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.

Предимства на договорния фонд

 •  Екип от професионалисти управляват парите ви с цел постигане на доход.
 • Фондовете инвестират в голям брой финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риска.
 • Доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство.
 • Закупените дялове са директна ваша собственост, която ви дава възможност да осигурите средства за постигане на дългосрочните ви цели.
 • При фондовете от отворен тип всяко време можете да получите паричния еквивалент на закупените от вас дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда.
 • Ежедневно се публикува информация за стойността на дяловете на договорните фондовете, управлявани от членове на асоциацита в www.baud.bg , както и на интернет страницата на всяко управляващо дружество. Така всеки ден знаете колко са станали парите ви.

Видове договорни фондове   

Фондовете се класифицират според пазарния риск (риск на съответния актив) както следва:

 • Фонд в акции (Equity)
 • Смесен (Mixed)
 • Фонд в облигации (Bond)
 • Фонд на паричен пазар (Money market)

Фондовете се класифицират според географския риск (валутен риск) както следва:

 • На съответната страна
 • Страни от еврозоната
 • Европа (включително еврозоната)
 • Северна Америка
 • Азия и Тихоокеански регион
 • Други региони
 • Глобални (частично или изцяло инвестиращи извън гореизброените региони и/или инвестиращи в няколко отделни региона)

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

В процес на попълване…