Инструменти за инвестиция

Съвременните инвеститори са изправени пред множество важни избори, когато търсят правилното решение за спестяванията си. Един от тях е изборът на инструмент за инвестиция – влагането на средства в акции на индивидуална компания или инвестирането в борсово търгуван фонд (БТФ, ETF). Борсово търгуваните фондове представляват фондове от отворен тип (по-рядко има и от затворен тип), … още

Доверителното управление

Доверителното управление е персонализирана услуга за управление на спестяванията , чиято основна цел е да помогне на клиентите да постигнат финансовите си цели и да запазят парите си в дългосрочен план. Доверителното управление предлага специализирана инвестиционна стратегия, съобразена с индивидуалните цели, толерантността към риск и ликвидните нужди на клиентите. То има редица предимства пред банковите … още

Как да постигнеш повече със спестяванията си

Проучване на EFAMA разкрива, че средните продуктови разходи на активните и пасивните фондове в акции, достъпни за инвеститори на дребно, са намалели съответно до 1,04% и 0,27% през 2022 г. Докладът, озаглавен „Разходите на ПКИПЦК, достъпни за инвеститори на дребно – основни определящи фактори въз основа на чисти класове акции“, изследва факторите, влияещи върху разходите … още

Whistleblowing – вътрешно подаване на сигнали

На 4-ти май 2023 г. влезе в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН/Закона). Законът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937  на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на … още

Защита на лични данни и превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Когато става въпрос за осигуряване на защита на основни права и свободи на физическите лица, по-специално тяхното право на защита на личните данни, компаниите част от Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД) се съобразяват с разпоредбите на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите … още

Встъпване в делови взаимоотношения: „Опознай своя клиент“

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) задължени лица по смисъла на чл. 4, т. 9 и т. 10 от същия са колективните инвестиционни схеми (КИС/Договорни фондове/Фондове) и управляващите дружества, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия … още

Кои са основните видове договорни фондове и по какво се различават?

Обща представа за фондове и видове фондове. Във връзка с разделението на основните видове финансови инструменти, класификацията на взаимните (договорните) фондове се прави основно на база дела на инвестициите им в най-рисковите инструменти – акциите и инструменти, производни на акциите.

Как да управляваме рисковете, свързани с инвестициите?

За да не поемаме по-големи рискове в управлението на парите си е по-добре да не влагаме средства само в един актив (акция, облигация или друго). Диверсификацията е инвестиционна стратегия, използвана от договорните фондове, за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, валута и т.н., включително в ценни книжа от една … още

Какво значи „риск на фонда” и от какво зависи той?

Обща представа за фондове и видове фондове. Какво значи „риск на фонда”? Колкото по-малък е инвестиционният риск на даден фонд, толкова по-вероятна, но и по-малка, може да бъде печалбата (доходността от вложените средства) или пък загубата. При фондовете с по-висок риск, възможната печалба или загуба може да бъде по-голяма през определен период. Съответно, ниският риск … още

Какво е договорен (взаимен) фонд и какво прави с вашите пари?

Какво е договорен (взаимен) фонд и какво прави с вашите пари? Това е продукт за управление на част от вашите спестявания или свободни средства.  Влагате парите си чрез покупка на дялове от съответния фонд, а той, от своя страна, инвестира набраните средства в различни финансови инструменти (депозити, различни облигации, акции), за да увеличи стойността на … още