За БАУД

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. от 8 управляващи дружества като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Към настоящия момент в Асоциацията вече членуват 30 лицензирани управляващи дружества.

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на  Европейската асоциация  на управляващите дружества (ЕФАМА).ЕФАМА представлява европейския бизнес по инвестиционен мениджмънт и работи в посока защита на инвеститорите и популяризиране на ключовата роля на фондовата индустрия за финансирането на икономиката.

Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Наред с това асоциацията работи и да направи продуктите, предлагани от управляващите дружества по-познаваеми и използвани от българските инвеститори. За постигането на целите си БАУД си сътрудничи тясно с органите, които имат влияние за развитието на капиталовия пазар в България – Комисията за финаснов надзор, Българска фондова борса (София) АД, Централен депозитар АД, Народното събрание, Министерството на финансите, както и със сходните международни сдружения.

Българската асоциация на управляващите дружества:

  1. събира и разпространява сред членовете си актуална информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им, включително относно приети или предстоящи промени в приложимото за дейността им законодателство;
  2. организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове по проекти на нормативни актове, които се отнасят до дейността на управляващите дружества в България или които биха имали отношение към целите на асоциацията и дейността на нейните членове;
  3. разработва от името на своите членове и предлага за разглеждане от съответните публични органи и професионални организации предложения за изменения в съответната нормативна уредба, както и програми, анализи, експертни оценки и проучвания във връзка с развитието на капиталовия пазар в България;
  4. съдейства за участие на своите членове или представители на асоциацията в експертни комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
  5. осъществява контакти и участва в сродни международни професионални организации;
  6. организира срещи, семинари, конференции, симпозиуми и други форуми по актуални проблеми, касаещи дейността на управляващите дружества в България;
  7. издава и разпространява печатни материали относно дейността на управляващите дружества в България, открива и поддържа интернет страница;
  8. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяването на целите и.