Мисия и етичен кодекс

Мисия и основни цели на Българската Асоциация на Управляващите Дружества са:

 1. да подпомага, утвърждава и популяризира дейността на управляващите дружества в България;
 2. да обединява и координира усилията на своите членове и да отстоява техните професионални интереси;
 3. да утвърждава сред своите членове високи стандарти на професионализъм, свързани с дейността им.

Членовете на Асоциацията извършват своята дейност въз основа на следните основополагащи правила за етично поведение:

 1. Членовете ще осъществяват своята дейност и взаимоотношенията помежду си на основата на лоялна конкуренция.
 2. Членовете на Асоциацията полагат максимални усилия, за да осигурят възможно най-голяма прозрачност на своята дейност, и по-специално – на дейността, свързана с управлението на активи. Настоящата разпоредба не дерогира задължението на членовете на Асоциацията за спазване на конфиденциалност.
 3. Инвеститорите трябва да бъдат предупреждавани за рисковете, свързани с инвестирането, като резултатите от дейността трябва да им бъдат представяни вярно и точно.
 4. На отделен инвеститор не могат да се предоставят предимства или възможности, които не са достъпни за останалите инвеститори.
 5. Не е допустимо да се издирва, събира или разпространява поверителна информация.
 6. Членовете на Асоциацията не могат да склоняват или по друг начин да оказват влияние върху управляващи или инвестиционни дружества или други институционални инвеститори да предприемат действия, които са насочени против интересите на други членове на Асоциацията или на управляващи дружества извън нея.
 7. Средствата, използвани за достигане на дадена цел, не трябва да влизат в противоречие с правилата, включени в Етичния кодекс и Устава на Асоциацията.
 8. По отношение на дружества, чиито акции са включени в портфейлите на управляваните фондове, всички членове на Асоциацията трябва да съдействат за създаването на среда, в която предоставянето и публикуването на навременна, точна и пълна информация от емитентите на ценни книжа е в интерес на акционерите и развитието на българския капиталов пазар.
 9. В случай че даден член на Асоциацията е наел лице или лица, които са бивши служители на друго управляващо дружество или на управлявано от него инвестиционно дружество, от подобни лица няма да се изисква или да се търси разкриването на поверителна или вътрешна информация, с която те биха могли да разполагат от периода, през който са работили при бившия си работодател.
 10. Членовете на Асоциацията не трябва да прилагат методи на работа, които биха могли да мотивират техните служители да предоставят на инвеститорите непълна, неточна или подвеждаща информация, отнасяща се до дейности или продукти.
 11. В случай че се изпращат становища до държавни органи, медиите или широката общественост по фундаментални въпроси на управлението на активи, тези становища трябва винаги да бъдат представяни по начин, от който става ясно кога подобно становище представлява координирана позиция на Асоциацията и кога то е индивидуалното мнение на отделен неин член. Извършването на публично изявление от името на Асоциацията не може да се използва в изгода на отделен неин член.
 12. В отношенията си с държавните органи членовете на Асоциацията ще дават предимство на координираните действия на цялата Асоциация, когато защитават своите интереси, по-специално в областта на законодателството. Когато правят това, те трябва да предоставят подходяща информация и подкрепа в процеса на изготвяне на проекти на законодателни актове.
 13. Служителите на даден член на Асоциацията могат да сътрудничат на държавни органи като консултанти въз основа на заплащане или безплатно при условие, че тази дейност допринася за развитието на капиталовите пазари или подпомага решаването на държавни задачи в областта на управлението на активи.

За повече информация виж  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА