28

Управляващи Дружества

146

Фондове

2.483

млрд. лв.
Нетни активи под управление
към .2022 г.

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на  Европейската асоциация  на управляващите дружества (ЕФАМА), която представлява европейския бизнес по инвестиционен мениджмънт.

За четиранедесета поредна година БАЛИП и БАУД организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Обучението ще се проведе частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира на 11 март 2023 г.

БАУД обявява сертифициращ курс

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организира специализирано и сертифициращо обучение за лица по чл. 65, ал.1 от наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в съответствие с разпоредбата на чл. 70 от наредба №38. Курсът ще се проведе онлайн на 11, 12 и 14 октомври от 13 до 19 ч., като в … още