Курсове

Курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението ще се проведе частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира на 11 март 2023 г., събота, и ще приключи на 30 април 2023 г., неделя  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, при допълнително заплащане, на пробен изпит на 6 май 2023 г., събота и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курс 2023 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД (БФБ). Първенците на изпитите пред КФН за брокери и инвестиционни консултанти ще бъдат наградени от БФБ, като ще е възможно да проведат и стажове в БФБ.

Записването ще става срещу подписан договор и преведена по банков път такса, като подробна.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
  • Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
  • Петър Радков – Началник отдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.

Специфика на курсовете

Цените на обучението са в размер на 890 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 770 лв. за курсовете за брокери (66 учебни часа).

Обучението ще започне на 11 март 2023 г. и приключва на 30 април 2023 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 6 май 2023 г., като таксите ще бъдат 185 лв. за инвестиционни консултанти и 135 лв. – за брокери.

Курс 2023 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати  отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 770 лв., а за брокери – 650 лв.

Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове на двете асоциации, като таксата за курса за инвестиционни консултанти ще бъде 300 лв., а за брокери – 250 лв.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси:
jichev@balip.com
jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път, в срок до 9 март 2023. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 5 работни дни, считано от 11 март 2023.

Традиция на БАУД и БАЛИП

БАУД и БАЛИП провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти всяка година, считано от лятото на 2010 г.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.