Курсове

Курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) съвместно с Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече дванадесет поредни години.

Специфика на курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Курсовете се провеждат под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и са плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Темите в рамките на курсовете са съобразени с конспектите на Комисията за финансов надзор (КФН) за двата изпита. КФН е задължена да публикува конспектите  и реда за провеждане на изпитите минимум три месеца преди датите на изпитите. Хорариумът на обучението за инвестиционните консултанти е 80 часа, а за брокерите – 60 часа.

Лектори

Обучението се провежда от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ);
  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
  • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
  • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, Председател на Правния комитет на БАУД.

По желание, извън формата на курса и срещу допълнително заплащане, се провежда и  пробен изпит, в който могат да вземат участие всички желаещи курсисти. Пробният изпит е умалено копие на изпитите пред КФН и е важен етап от подготовката на курсистите за реалните изпити. В рамките на курса могат да се провеждат и някои допълнителни занятия (упражнения), както и да се предоставят консултации.

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, е възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД.

Традиция на БАУД и БАЛИП

БАУД и БАЛИП провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти всяка година, считано от лятото на 2010 г.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.