Съобщение за дневния ред на ОС на БАУД 16.04.2024

На 16.04.2024 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 27.03.2024 г., при следния

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 16.04.2024 Г., ОТ 14 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ,  УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАУД през 2023 г. и годишния финансов отчет за 2023 г. на БАУД.

Проект на решение по т. 1: Общото събрание на БАУД приема годишния отчет за дейността на УС на БАУД през 2023 г. и годишния финансов отчет за 2023 г. на БАУД.

2. Приемане на решение за отнасяне на печалбата за 2023 г. във фонд „Резервен“.

Проект на решение по т. 2: Ощото събрание на БАУД отнася печалбата за 2023 г. във фонд „Резервен“.

3. Приемане на основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2024 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание на БАУД приема основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2024 г.

4. Приемане на бюджет на БАУД за 2024 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание на БАУД приема бюджет на БАУД за 2024 г.

5. Освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2023 г.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание на БАУД освобождава членовете на УС от отговорност за дейността им през 2023 г.

6. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на БАУД от гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3 на гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание на БАУД променя адреса на управление на БАУД от гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3 на гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117.

7. Приемане на изменения и допълнения в Устава на БАУД.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание на БАУД приема изменения и допълнения в Устава на БАУД.

8. Приемане на решение БАУД да участва  в учредяването и да стане член на сдружение Българска асоциация на финансовите консултанти (EFPA Bulgaria), независимо от наименованието, което  сдружението ще приеме.

Проект на решение по т. 8: Общото събрание на БАУД приема решение БАУД да участва в учредяването и да стане член на сдружение Българска асоциация на финансовите консултанти (EFPA Bulgaria), независимо от наименованието, което сдружението ще приеме.

9. Приемане на членове на БАУД.

Проект на решение по т. 9: Общото събрание на БАУД приема членове на БАУД.

10. Други.

Съобщението е публикувано на 29 март 2024.