Кои са основните видове договорни фондове и по какво се различават?

Обща представа за фондове и видове фондове.

Във връзка с разделението на основните видове финансови инструменти, класификацията на взаимните (договорните) фондове се прави основно на база дела на инвестициите им в най-рисковите инструменти – акциите и инструменти, производни на акциите.

  • – Фонд в акции  – инвестира основно (50%-90%) в акции или инструменти, свързани с акции;
  • – Балансиран фонд – инвестиции в акции (до 50%), корпоративни облигации, държавни ценни книжа;
  • – Консервативен  фонд – инвестира основно в облигации и депозити, по-малка част (до 20%) в акции;
  • – Фонд в облигации –  инвестира в облигации (ДЦК, общински, корпоративни), без инвестиции в акции;
  • – Фонд на паричен пазар – инвестира в краткосрочни облигации или на паричния пазар (депозити със срок до 1 година);
  • – Фонд от фондове  – инвестира преобладаваща част от активите си в дялове на други фондове (а не директно в акции и/или облигации).