Водещи Финансови Индикатори

В този блог пост ще разгледаме няколко от глобалните индикатори, които се следят от инвеститори, за да вземат информирани решения.

Лихвени проценти на централните банки

Централните банки използват лихвените проценти, за да контролират инфлацията и да стимулират икономическия растеж. Тези лихвени проценти представляват цената, на която потребителските банките могат да заемат пари от централната банка. Промените в лихвените проценти оказват влияние върху разходите по потребителските заеми и могат да повлияят на различни класове активи.

Когато централната банка повиши лихвените проценти, заемите стават по-скъпи, което намалява потреблението и инвестициите. Това може да помогне да се контролира инфлацията, като се ограничи потреблението.

Обратно, понижаването на лихвените проценти стимулира икономическия растеж, като прави заемите по-достъпни. Този подход се използва в периоди на икономическа рецесия, за да се насърчи активността в икономиката.

Инвеститорите внимателно следят решенията на централните банки, за да получат представа за насоките на паричната политика.

Индексът на потребителските цени (CPI)

Друг водещ индикатор е индексът на потребителските цени (CPI), който измерва средното изменение на цените, плащани от потребителите за стоки и услуги. Инфлацията намалява покупателната способност, което оказва влияние както върху потребителите, така и върху инвеститорите. Следенето на потребителските цени помага на инвеститорите да предвидят потенциалните промени в лихвените проценти и да коригират съответно портфейлите си.

Индекси на световните фондови пазари

Барометър на пазарните настроения: Индекси като S&P 500 и NASDAQ в САЩ, FTSE 100 във Великобритания, Nikkei 225 в Япония или SOFIX в България отразяват общите пазарни движения на акции на съответната борса. Индексите измерват представянето на “кошница” от финансови инструменти. Тези инструменти са избрани по дадени категории като най-голяма капитализация, географско положение или дори даден сектор от икономиката.

Те са важен индикатор за инвеститори понеже промените в тези индекси дават представа за доверието на инвеститорите, икономическите резултати на компаниите в региона/сектора и предоставят широк изглед на пазарните движения като цяло.

Повечето индески в света са стойностно-претеглени. Това означава, че теглото на всяка акция в индекса се определя, като броят на емитираните акции се умножи по пазарната цена на една акции. По този начин акциите с най-висока пазарна капитализация влияят най-много при формирането на този вид индекси.

Индексът на производствената активност (PMI)

Индексът на производствената активност или така известният PMI измерва състоянието на сектора на производството в САЩ, като има и индекс на глобално ниво. Индексът се изготвя и разпространява от институтът за управление на доставките (ISM) и се основава на месечен анкетен въпросник, попълван от мениджъри в сектора на производството от 19 индустрии. Анкетата изследва както дейността по добив, така и дейността по обработка и дистрибуция. Глобалният индекс който се изготвя от S&P Global, включва 26,000 компании от 40 държави и се обхваща близо 90% от световният БВП.

Индекс PMI над 50 означава експанзия на секторът за производство, а под 50 – свиване. Инвеститорите използват данните за PMI, за да оценят икономическата динамика и да вземат информирани решения за секторите, повлияни от производството. Често този индекс предоставя предварителен поглед върху икономическите тенденции, преди те да се отразят в други икономически данни.