Новият председател на БАУД беше избран за член на Съвета на директорите на EFAMA

На 24 януари т.г. д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), беше избрана за член на Съвета на директорите на EFAMA – Европейската асоциация на управляващите дружества (European Fund and Asset Management Association).

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е пълноправен редовен член на EFAMA от 2009 г., като Председателят на УС на БАУД участва в колективното управление на европейската асоциация в качеството си на директор.

EFAMA обединява 29 национални асоциации на управляващи дружества от държави-членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП), Великобритания, Турция и Швейцария, 54 корпоративни членове и 25 асоциирани членове, които в своята съвкупност представляват управляващи дружества (около 4500 с над 120 000 служители), управляващи активи на стойност приблизително 32.2 трилиона евро към края на 2021 г. (или 170% от Европейския БВП), от които 56.6% са в инвестиционни фондове, а 43.4% са в индивидуални портфейли, управлявани от тези управляващи дружества въз основа на даден от инвеститорите мандат.

Тази година Асоциацията чества своя 50 годишен юбилей, което показва сериозното, дългогодишно присъствие и ангажираност на асоциацията с европейската фондова индустрия.

Нетните активи на инвестиционните фондове (колективни инвестиционни схеми от типа UCITS фондове и алтернативни инвестиционни фондове) със седалище в Европа са достигнали 19.8 трилиона евро към края на второ тримесечие на 2023.

Фондовете от типа КИС са европейски продукт с единен режим, независимо в коя държава-членка на Европейския съюз (ЕС) са домицилирани и по този начин са се превърнали в световна запазена марка на европейската фондова индустрия и на ЕС, която се налага като един от най-успешните общоевропейски финансови продукти. По цитираните финансови показатели Европа може да бъде квалифицирана като водещ център на фондовата индустрия в световен мащаб, успешно конкурираща историческия и настоящ лидер в областта на колективното инвестиране и изобщо регулиране на капиталовите пазари (с първи, приети през 30-те и 40-те години на ХХ в., закони за държавно регулиране на търговията с ценни книжа и на дейността на инвестиционните фондове) – САЩ

Съветът на директорите на EFAMA е органът, който ръководи цялостната дейност на Асоциацията, като одобрява нейната стратегия и приоритети. СД е с двугодишен мандат и се състои от Президентството (Президент и Вицепрезидент) и представители на националните асоциации на управляващите дружества и управители на активи.

Г-жа Наталия Петрова е избрана единодушно за член на СД на EFAMA. Изборът й е признание за ролята на БАУД в работата на EFAMA, като БАУД активно се включва във всички инициативи на европейската асоциация и работи в нейните органи и работни групи.