БАУД обявява сертифициращ курс

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организира специализирано и сертифициращо обучение за лица по чл. 65, ал.1 от наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в съответствие с разпоредбата на чл. 70 от наредба №38.

Курсът ще се проведе онлайн на 11, 12 и 14 октомври от 13 до 19 ч., като в края на всеки модул ще има по 40 мин. за въпроси и подготовка за изпита.

Курсът е подходящ за лица, предлагащи финансови инструменти на клиенти на инвестиционни посредници (ИП) и банки, брокери, инвестиционни консултанти, управители, изпълнителни членове на управителния орган или прокуристите на ИП и банки, както и за служители на аналогични длъжности в други финансови институции.

Записването става срещу подписан договор и преведена по банков път такса.

За лекторите
Обучението ще бъде проведено от:

Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
Георги Малинов – Член на Съвета на директорите на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД

Вижте подробна информация за курса

Договор за членове

Договор за нечленове на БАУД