Какво значи „риск на фонда” и от какво зависи той?

Обща представа за фондове и видове фондове.

Какво значи „риск на фонда”?

Колкото по-малък е инвестиционният риск на даден фонд, толкова по-вероятна, но и по-малка, може да бъде печалбата (доходността от вложените средства) или пък загубата. При фондовете с по-висок риск, възможната печалба или загуба може да бъде по-голяма през определен период. Съответно, ниският риск означава, че при неблагоприятна ситуация на финансовите пазари, нискорисковите фондове няма да имат значителни загуби, но няма да реализират и значителни печалби при благоприятни пазарни условия.

От какво зависи риска на фонда?

Водещото правило е, че колкото по-голяма е частта от средства на фонда, която може да се вложи в акции – толкова по-рисков е този фонд.  Това е така, защото цените на акциите могат да се променят в големи диапазони, в зависимост от условията на капиталовия пазар (борсите). По този начин може да се спечели или да се загуби повече.

Фондовете, които нямат никакви или имат много малко инвестиции в акции, са нискорискови или консервативни продукти. Нискорисковите фондове влагат парите основно в депозити и облигации (ДЦК, ипотечни, корпоративни и т.н.) и затова техният резултат е доста предвидим и доста по-сигурен от фондовете, които инвестират предимно в акции.