Документи позиция БАУД

Позиция на БАУД по ключови за фондовата индустрия въпроси:

Позиция на БАУД по Концепцията за личните сметки на ФЛ и ЮЛ, водени от „Централен депозитар“ АД

Писмо до КФН относно  Проект на Наредба относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания (28.02.2019 г.)

Писмо до НС относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни  (10.09.2018 г.)

Писмо до КЗЛД  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (14.05.2018 г. ) 

Писмо относно  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване със сигнатура 802-01-53/20/11/2018  (06.12.2018 г.) 

Писмо относно  проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване (КСО). ( 15.08.2018г.)

Писмо относно предложения по проекта на нов Правилник за прилагане на  Закона за мерките срещу изпирането на пари. (16.11.2018 г.)

Писмо до НС относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел  (22 юни 2018 г.)

Писмо относно  Проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), внесен със сигнатура 702-01-35/24.10.2017 в Народното събрание от Председателя на Министерския съвет на Република България   (27.11.2017 г.)

Писмо до НС относно  Проект на нов Закон за платежните услуги  и платежните системи (ЗПУПС), внесен със сигнатура 702-01-29/16.10.2017 в Народното събрание от Председателя на Министерския съвет на Република България (24.11.2017 г.)

Писмо до МС за предприемане на мерки, които биха довели до намаляване на бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата.

Стратегия за развитие на българския капиталов пазар