Документи позиция БАУД

Позиция на БАУД по ключови за фондовата индустрия въпроси:

Позиция на БАУД по проекта на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки на ФЛ и ЮЛ, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А

Писмо до КФН относно  Проект на Наредба относно задълженията, приложими към лицата, получаващи пазарни проучвания (28.02.2019 г.)

Писмо до НС относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни  (10.09.2018 г.)

Писмо до КЗЛД  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (14.05.2018 г. ) 

Писмо относно  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване със сигнатура 802-01-53/20/11/2018  (06.12.2018 г.) 

Писмо относно  проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване (КСО). ( 15.08.2018г.)

Писмо относно предложения по проекта на нов Правилник за прилагане на  Закона за мерките срещу изпирането на пари. (16.11.2018 г.)

Писмо до НС относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел  (22 юни 2018 г.)

Писмо относно  Проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), внесен със сигнатура 702-01-35/24.10.2017 в Народното събрание от Председателя на Министерския съвет на Република България   (27.11.2017 г.)

Писмо до НС относно  Проект на нов Закон за платежните услуги  и платежните системи (ЗПУПС), внесен със сигнатура 702-01-29/16.10.2017 в Народното събрание от Председателя на Министерския съвет на Република България (24.11.2017 г.)

Писмо до МС за предприемане на мерки, които биха довели до намаляване на бюджетния дефицит и до привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата.

Стратегия за развитие на българския капиталов пазар