Свиква се редовното годишно общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

Свиква се редовното годишно общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), по инициатива на Управителния съвет на БАУД, на 26.06.2014 г., от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) през 2013 г. и годишния финансов отчет за 2013 г. на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Проект на решение по т. 1: БАУД приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 г. и годишния финансов отчет за 2013 г. на БАУД.
2. Приемане на основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2014 г.
Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2014 г.
3. Приемане на бюджет на БАУД за 2014 г.
Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема бюджет на БАУД за 2014 г.
4. Освобождаване на членовете на УС и освобождаване на последните от отговорност.
Проект на решение по т. 4: БАУД освобождава членовете на УС и освобождава последните от отговорност.
5. Избор на членове на УС.
Проект на решение по т. 5: БАУД избира членове на УС.
6. Други.