Редовно годишно Общо събрание на БАУД

На 30.06.2021 г., сряда, от 10.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 11.06.2021 г., при следния

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 30.06.2021 Г., ОТ 10 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ,  УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАУД през 2020 г. и годишния финансов отчет за 2020 г.на БАУД.

Проект на решение по т. 1: Общото събрание на БАУД приема годишния отчет за дейността на УС на БАУД през 2020 г. и годишния финансов отчет за 2020 г. на БАУД.

2. Приемане на основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2021 г.

 Проект на решение по т. 2: Общото събрание на БАУД приема основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2021 г.

3. Приемане на бюджет на БАУД за 2021 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема бюджет на БАУД за 2021 г.

4. Освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2020 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание на БАУД освобождава членовете на УС от  отговорност за дейността им през 2020 г.

5. Приемане на членове на БАУД.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание на БАУД  приема членове на БАУД.

6. Други.