Редовно годишно Общо събрание на БАУД

На 30.06.2020 г., вторник, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 5, Централен вход, заседателната зала в Банка ДСК, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 11.06.2020  г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) през 2019 г. и годишния финансов отчет за 2019 г.на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Проект на решение по т. 1: Общото събрание на БАУД приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и годишния финансов отчет за 2019 г. на БАУД.

2. Приемане на основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2020 г.

 Проект на решение по т. 2: Общото събрание на БАУД приема основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2020 г.

3. Приемане на бюджет на БАУД за 2020 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема бюджет на БАУД за 2020 г.

4. Освобождаване на членовете на УС и освобождаване на последните от отговорност за дейността им през 2019 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание на БАУД освобождава членовете на УС и освобождава последните от  отговорност за дейността им през 2019 г.

5. Избор на членове на УС.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание на БАУД  избира членове на УС.

6. Избор на Председател на УС на БАУД.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание на БАУД избира Председател на УС на БАУД.

7. Други.