10 години БАУД

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) отбелязва 10 годишен юбилей от учредяването си. За тези 10 години БАУД се утвърди като авторитетна представителна организация на фондовата индустрия в България. Асоциацията е автор на бизнес правила и добри практики, както и на множество инициативи за развитие на капиталовия пазар в страната, включително за мащабни промени в законодателството, които създават условия инвестиционният мениджмънт на колективни и индивидуални портфейли да се превърне в действен инструмент за финансиране на реалния сектор на икономиката, за насърчаване на инвестициите и спестовността и в крайна сметка – за повишаване благосъстоянието на домакинствата.
През тези десет години БАУД неотклонно се е ръководила от необходимостта всекидневно да се отстояват принципите, на които се основава функционирането на капиталовия пазар – стабилност и интегритет, ефективност, прозрачност, справедливо и честно третиране на инвеститорите и клиентите на финансови услуги. БАУД счита, че институциите и бизнесът следва да работят ръка за ръка за укрепване на доверието във финансовите пазари, за могат те да изпълнят основното си предназначение за финансиране производствената и търговска дейност на предприятията от реалния сектор. Ежедневно следва да се утвърждава върховенството на закона като основа на правовата държава. Необходимо е всички институции и пазарни участници да спазват закона, който да се прилага еднакво към всички. Нужни са и законодателни промени, които да осигурят динамиката и развитието както на пазара, така и на икономиката на страната като цяло, особено като се има предвид инициативата на Европейския съюз за създаване на съюз на капиталовите пазари към 2019 г., която е насочена към засилване ролята на тези пазари и увеличаване на инвестициите в ценни книжа и други финансови инструменти. Важно е да не се създават административни тежести и ограничения за бизнеса, като БАУД счита, че въвеждането на данък върху финансовите транзакции ще се отрази изключително негативно на капиталовия пазар, ще доведе до отлив на инвестиции, ще намали конкурентоспособността на българските финансови институции и ще навреди на клиентите на финансови услуги.
България има уникален шанс да даде тласък на икономически подем чрез развитието на капиталовия пазар. БАУД наред с другите институции и асоциации на професионалните пазарни участници ще работи за реализиране на тази цел, за укрепване на доверието към пазара и за осигуряване на финансова стабилност, която като ценност гарантира здравето на цялата икономика.