Съобщение за извънредно ОС на БАУД

На 28.09.2016 г., сряда, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе извънреддон Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал.1  от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 25.07.2016 г., при следния:

ДНЕВЕН РЕД

НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 28.09.2016 Г., ОТ 15.00 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

  1. Разглеждане на въпроса относно изключването на член на Българската асоциация на управляващите дружества по предложение, отправено на основание чл. 11, ал. 2, изр. 1 и 2 от Устава на БАУД от друг член на БАУД.Проект на решение по т. 1: Общото събрание отхвърля предложението за изключване на член на Българската асоциация на управляващите дружества, отправено на основание чл. 11, ал. 2, изр. 1 и 2 от Устава на БАУД от друг член на БАУД.
  1. Други.