Посещение в Бълария на г-н Петер де Профт (EFAMA)

На 5 и 6 юли т.г. по покана на БАУД на посещение в България беше Генералният директор на Европейската асоциация на управляващите дружества (EFAMA) г-н Петер де Профт.

Г-н де Профт проведе среща с Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), на която бяха обсъдени основните предизвикателства, стоящи пред бизнеса по инвестиционен мениджмънт в България и в европейски мащаб, законодателните инициативи на Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент, дейността на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA), взаимодействие на Консултативната група на пазарните участници при ESMA с европейския надзорен орган в областта на капиталовите пазари, имплементиране на европейското законодателство и проблемите пред фондовата индустрия в България.

На 6 юли бе проведена среща в Комисията за финансов надзор (КФН) с г-н Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.

Г-н де Профт също така се срещна с г-н Калин Христов, подуправител на Българска народна банка и ръководител на Управление „Емисионно” при БНБ.