На 26.06.2014 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

На 26.06.2014 г. се проведе редовното годишно Общо събрание (ОС) на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Членовете на БАУД приеха основните документи на Асоциацията, в това число доклад за дейността през 2013 г., годишен финансов отчет, бюджет и основните насоки за работа през тази и следващата година. Констатирано беше, че с промените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и създаването на национални инвестиционни фондове е направена огромна крачка напред в развитието на инвестиционния бизнес в България, съпоставима с мащабните промени в законодателството преди време и създаването на договорните фондове. БАУД е и равноправен член на ЕФАМА, Европейската асоциация на управляващите дружества, като са постигнати оптимални условия за членство в тази организация, която представлява членовете на национални асоциации от Европейскию съюз под чието управление са активи на стойност над 17 трилиона евро.
Избран беше и нов Управителен съвет на БАУД с тригодишен мандат в състав: „Астра Асет Мениджмънт“, „ДСК Управление на активи“, „Елана Фонд Мениджмънт“, „Златен лев Капитал“, „Карол Капитал Мениджмънт“, „Капман Асет Мениджмънт, „Конкорд Асет Мениджмънт“, „ОББ Асет Мениджмънт“, „ПФБК Асет Мениджмънт“, „Райфайзен Асет Мениджмънт“ и „Скай Управление на активи“.
За Председател на УС на БАУД единодушно беше избран Петко Кръстев, изпълнителен директор на УД „ДСК Управление на активи“.