Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ.

На 25 януари тази година Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), представлявана от Председателя на Управителния съвет (УС) на БАУД, д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ. На заседанието беше разгледан и проект за изменение и допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление. За член на НККУ беше избрана „Българска фондова борса“ АД.

Изборът на БАУД, представляван от законния си представител д-р Наталия Петрова, е признание за приноса на Асоциацията за доброто корпоративно управление в България, чрез участие на управляваните от управляващи дружества (УД) – членове на БАУД инвестиционни фондове (колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове) в публични дружества и емитенти и активно ангажиране на инвестиционния бизнес в корпоративното управление и цялостната дейност на дружествата, в които се инвестират активите на инвестиционните фондове. За това спомагат и разработените от всички УД политики за ангажираност, в изпълнение на изискванията на законодателството, което въведе един нов ангажимент за УД за проактивно поведение спрямо емитентите на ценни книжа, целящо да се осигурява прозрачност относно отношенията на УД и публичните дружества във връзка с управлението на КИС и доверителното управление на индивидуални портфейли и да се рапортува за този диалог с публичните дружества  пред Комисията за финансов надзор и широката публика. Политиката на ангажираност на УД може да се разглежда като едно допълнение на политиката за упражняване на правото на глас по НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове („Наредба № 44″), защото с въвеждането на изисквания за създаване и прилагане на такава политика се доразвива уредбата на отношенията, свързани с участието на УД в корпоративния живот на емитентите, в които УД е инвестирало.

БАУД като член и Председател на УС на НККУ и занапред ще работи активно за подобряване на корпоративното управление в България, като по този начин ще съдейства за постигане една по-голяма прозрачност в отношенията с публичните дружества и емитентите, за една по-добра защита на правата и интересите на акционерите и за укрепване на доверието на инвеститорите в капиталовия пазар.