БАУД вече е член на Националната комисия за корпоративно управление

На свое заседание днес, 11 октомври 2023 г., членовете на Националната комисия за корпоративно управление (НККУ) единодушно избраха Българската асоциация на управляващите дружества за свой член. Членството на БАУД в НККУ е в изпълнение на решението на Общото събрание на БАУД от 30 юни 2022 г., на което бе гласувано Асоциацията да стане член на НККУ.

БАУД съвместно с НККУ ще работи за утвърждаване на принципите и практиките на доброто корпоративно управление, доколкото управляващите дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове имат пряк интерес дружествата, в които инвестиционните фондове инвестират своите средства, да се управляват добре и прозрачно. Както и в тях надеждно да са защитени правата на миноритарните акционери, каквито са фондовете.

БАУД ще допринесе със своята експертиза и опит за постигане на целите на НККУ, като спазването на Националния кодекс за корпоративно управление и изискванията на финансовото и нефинансовото отчитане от страна на дружествата – емитенти и реализацията на политиките за ангажираност на управляващите дружества ще създадат необходимата синергия за по-нататъшното укрепване на доверието на инвеститорите в капиталовия пазар.