Нови членове

Член на БАУД може да бъде всяко местно юридическо лице, получило разрешение съгласно българското законодателство да извършва дейност като управляващо дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), което приема целите на асоциацията и желае да работи за тяхното постигане. Член на Асоциацията може да бъде и чуждестранно управляващо дружество от държава-членка на Европейския съюз, което има право да извършва дейност и да предлага публично колективни инвестиционни схеми в България съгласно ЗППЦК, приема целите на асоциацията и желае да работи за тяхното постигане.

Асоциирани членове на БАУД могат да бъдат търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица, които извършват дейност, предоставят услуги или обединяват участници, които извършват дейност или предоставят услуги на капиталовия пазар. Асоциираният член има право чрез свои представители:

 1. Да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
 2. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията и да ползва безвъзмездно събираната от Асоциацията информация, освен ако Управителният съвет не е наложил ограничения върху ползването на определени видове информация;
 3. Да предлага промени в устройствените и вътрешни актове на Асоциацията, както и да приема нови такива.

Нови членове на БАУД се приемат с решение на Общото събрание след подаване на необходимите документи посочени в устава на Асоциацията.

Всеки член на Асоциацията има право:

 1. да участва в управлението на Асоциацията и да бъде избиран в нейните органи;
 2. да осъществява контрол върху дейността на управителния орган;
 3. да бъде информиран за хода на дейността на Асоциацията;
 4. да поставя въпроси за разглеждане и за съдействие при решаването им, свързани със своята дейност;
 5. да се запознава със съдържанието на взетите от органите на Асоциацията решения и да преглежда и да получава копия от протоколите, в които те са отразени;
 6. да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността й по ред, определен от Управителния съвет;
 7. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Асоциацията.

 Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. да спазва Устава, Етичния кодекс и другите вътрешни актове на Асоциацията, и да изпълнява решенията на нейните органи;
 2. да плаща годишен членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание на членовете на Асоциацията;
 3. да прави допълнителни имуществени вноски във връзка с дейността на Асоциацията, за които е дал съгласието си;
 4. да съдейства за ефективното функциониране на Асоциацията и за постигане на нейните цели;
 5. да не използва членството си в Асоциацията за постигането на цели, противоречащи на Устава и/или на интересите на другите нейни членове;
 6. да пази и утвърждава доброто име на Асоциацията;
 7. да уведоми незабавно Асоциацията за настъпили промени във внесените документи на дружеството съответно, като в десетдневен срок представи в Асоциацията заверен препис от изменения или новоиздаден документ;
 8. да уведоми незабавно Асоциацията в случай, че е настъпила промяна в някое от обстоятелствата по статута на дружеството, както и за всяка влязла в сила спрямо него принудителна административна мярка по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 9. 9. да предоставя информация, отчетни и статистически данни, както и други материали, във формат, срокове и на лица, определени съгласно решение на Управителния съвет, с оглед постигането на целите на асоциацията и в частност за целите на международната дейност на Асоциацията и участието й в работата на организации, съвети и други обединения на пазарни участници и институции.

Членството в Асоциацията се замразява, когато дружеството – член:

 1. не внесе в определения от Общото събрание срок годишния членски внос и/или допълнителните имуществени вноски, за които е дал съгласието си;
 2. системно не участва в дейността на Асоциацията.

Членството в Асоциацията се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление от дружеството – член до Управителния съвет, който го внася за разглеждане от първото Общо събрание след датата на подаването му, но не по-късно от 3 (три) месеца от тази дата, в който случай Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание за разглеждане на волеизявлението за прекратяване на членството;
 2. с изключване на дружеството – член;
 3. при отпадане на дружеството – член;
 4. при прекратяване на Асоциацията.