Финансовият сектор ще подкрепя финансовата грамотност

Осемте водещи браншови асоциации от финансовия сектор, сред които и БАУД, подписаха меморандум за установяване на устойчиво партньорство при осъществяване на инициативи за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учащите. На подписването днес присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който изрази подкрепата си за начинанието.
„Финансовата грамотност е ключова компетентност в 21 век, защото качеството на живота ни зависи и ще зависи все повече от нея. Тя е особено важна за децата и младежите предвид нарастването на личната отговорност за финансовата ни обезпеченост, многообразието и сложността на финансовите продукти и услуги“, заяви Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Според нея динамиката и непредвидимостта на съвременния живот поставя особени предизвикателства пред младежите, защото те ще трябва в още по-висока степен да умеят да управляват рисковете, включително по отношение на техния живот, здраве, финансово състояние. „А за да могат да го правят, те трябва да са адекватно подготвени, да са финансово грамотни“, добавя тя.

Партньорските организации се обединиха около разбирането, че устойчиви резултати могат да се постигнат единствено с мащабна инициатива за повишаване на финансовата грамотност на завършващите гимназисти и чрез дълготрайно залагане на съответния предмет в учебната програма. За целта те разчитат на подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Партньорите по меморандума ще предприемат поредица от стъпки, включително започване на преговори с Министерството на образованието и науката и други държавни институции, привличане на партньори от неправителствения сектор, които притежават съответния опит и компетентност, проучване на европейския и световен опит и добри практики в сферата, използване на собствената мрежа и контакти за осигуряване на нужните ресурси, и други.

Меморандумът е подписан от Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).