Управляващите дружества – срещу плановете за прехвърляне активите на ППФ към НОИ

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) посреща с тревога плановете за прехвърляне на активите на професионалните пенсионни фондове (ППФ) към Националния осигурителен институт.

Считаме, че подобни действия биха подкопали не само съществуването на пенсионната система, без да разрешат проблемите, стоящи пред пенсионното осигуряване като цяло, но биха поставили под въпрос съществуването и на капиталовия пазар в страната.

Пенсионните фондове са юридически лица на частното право и действия, насочени към изземване или трансфериране на средствата им, би било равносилно на национализация, за каквато не съществуват нито конституционни, нито други юридически или социално-икономически основания.

Прехвърлянето на активи, предшествано от масови разпродажби и ликвидиране на позиции, биха сринали капиталовия пазар и унищожили доверието в него – нещо, което не се случи дори в условията на глобалната финансова криза. Вторичните трусове, предизвикани от такава политика, ще се отразят на всички институции, опериращи на пазара, би довело до отдръпване на портфейлни и стратегически инвеститори и би навредило на стабилността на финансовата система.

Принудителното продаване на големи обеми акции, корпоративни облигации, излизането на милиони левове от банковата система при освобождаване на депозити и т.н. ще нанесе сериозен удар не само върху състоянието и стабилността на финансовия и капиталов пазар в България, но и на фирмите от реалната икономика.

Такава стъпка би ощетила и всички осигурени лица, чиито лични средства, натрупани по индивидуални партиди в ППФ, биха били неправомерно иззети, без тяхно съгласие и воля, и без да им се предоставя по-добра алтернатива за управление на средствата им.

Считаме, че търсенето на решения за стабилизиране на пенсионната система следва да се търсят в съвсем различна посока – в посока на възраждане и стимулиране на капиталовия пазар в България, цялостна ревизия на търговското, данъчното и административното право и в частност правото на ценните книжа с цел отстраняване на административните тежести и осигуряване конкурентноспособност на професионалните участници на капиталовия пазар, улесняване процесите на формиране на капитала, въвеждане на система от стимули за дългосрочни спестявания, редуциране на такси и други финансови тежести за участниците на пазара, насърчаване на търсенето и др.

При всички случаи, предприемането на реформи в областта на пенсионното осигуряване следва да става в условията на диалог, след обстоен анализ на всички аспекти на дейността на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, като се отчитат интересите на осигурените лица и инвеститорите на българския капиталов пазар.