Становище на Правния комитет към БАУД с БАНКИТЕ-ДЕПОЗИТАРИ

1. Относно определянето на предмета на договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а БАНКАТА–ДЕПОЗИТАР се задължава да извършва срещу възнаграждение депозитарно обслужване на ФОНДА като:
а) съхранява паричните средства на ФОНДА;
б) съхранява наличните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА;
в) води безналичните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА, към подсметка на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в “Централен депозитар” АД, БНБ или в друга депозитарна институция.
г) разпорежда се със собствеността на ФОНДА по инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако те противоречат на ЗДКИСДПКИ, Правилата на ФОНДА и настоящия договор;
д) извършва всички плащания за сметка на ФОНДА;
е) следи всички парични средства, произтичащи от сделки с активи от портфейла на ФОНДА, да се превеждат в полза на ФОНДА в обичайните срокове;
ж) осигурява събирането и използването на приходите на ФОНДА в съответствие със ЗДКИСДПКИ и с Правилата на ФОНДА;
з) контролира дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързана с изчисляване на стойността на дяловете на ФОНДА, да се извършва в съответствие със ЗДКИСДПКИ, Правилата на ФОНДА и Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ФОНДА;
и) контролира дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързана с издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дялове на ФОНДА, да се извършва в съответствие със ЗДКИСДПКИ и с Правилата на ФОНДА;
й) контроли възнаграждението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да е изчислено и изплатено в съответствие със ЗДКИСДПКИ и с Правилата на ФОНДА.

2. Относно тълкуване на термините “съответствие със закона” и “правилата” на КИС, използвани в чл. 34, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ, с оглед изискванията БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР да упражнява контрол за съответствие на дейността на УД и ФОНДА, становището на правния комитет е, че в договора терминът “съответствие със закона” следва да се конкретизира с термина “съответствие със ЗДКИСДПКИ”, а “правилата” на КИС с термините “Правилата на ФОНДА” по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 1 и чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, а там където е относимо да се добавят и “Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите”.
3. Да отпадне задължението за УД да предоставя за съхранение в БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР удостоверителните документи за безналичните финансови инструменти.
4. Относно предоставянето на предварително съгласие на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР при промяна на правилата или проспекта по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 44, становището на правния комитет е, че следва да се конкретизира в договора, че предварително съгласие се изисква само при промяна в процедурите, описани в “Правилата на фонда” и “Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите”, свързани с изпълнение на задълженията на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР по договора.
5. Относно предоставянето на копия на документи, като част от изискването за “достъп до цялата важна информация” на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР по чл. 3, ал. 2, т. 4 и чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 44, становището на правния комитет е, че следва да се конкретизира в договора, че УД е длъжно да предоставя копия на следните документи, включително при промяна: “Правилата на фонда” и “Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите”.
6. Относно задължението на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР да извършва всички плащания за сметка на фонда да се дефинира, че това са плащанията, които произтичат от сделки с активи от портфейла, по обратно изкупува и всички др. плащания от разплащателните сметки. В случай на прекратяване на депозит в една банка и откриване на влог в друга банка, ако прехвърлянето на паричните средства от едната банка в другата банка се извършва незабавно, трансферът не минава през БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР, т.е. не се счита за плащане.
7. Да не се въвежда задължение за УД да изпраща ежедневна справка от ЦД за дяловете в обращение и тяхното движение за съответния ден. Такава справка ежедневно предлагаме да дава УД като веднъж годишно да се предоставя и официална информация от ЦД с оглед проверка на съответствието.

Свали като файл:

[wpfilebase tag=file id=4 tpl=simple /]