Проведе се редовното годишно Общо събрание на ЕФАМА

На 23 юни т.г. в Лондон се състоя редовното годишно Общо събрание на Европейската асоциация  на управляващите дружества (ЕФАМА).  Приети бяха основните документи на организацията, която обединява 28 национални асоциации на управляващите дружества от Европейския съюз и Турция и 62 корпоративни членове. Избрани бяха президент, вицепрезидент и нов Борд на директорите на ЕФАМА. Асоциацията представлява европейския бизнес по инвестиционен мениджмънт, осъществяван от управляващи дружества, които управляват съвкупно активи на стойност 23 трилиона евро. От тях 14.1 трилиона евро са управлявани чрез колективни портфейли, които са притежание на 58 400 инвестиционни фондове към края на 2016 г. Над 30 600 от тези фондове са колективни инвестиционни схеми (КИС), които са UCITS фондове (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) – един от най-добрите европейски брендове, признат като водеща марка в световен мащаб. 27 800 фонда са алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), които също се управляват основно от лицензирани управляващи дружества.

За президент на ЕФАМА бе избран Уилям Нот от Великобритания, досегашен вицепрезидент на ЕФАМА.

За член на Борда на директорите на ЕФАМА беше избран г-н Петко Кръстев, Изпълнителен директор на УД „ДСК Управление на активи“ АД, Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Новият президент и Бордът на директорите на ЕФАМА са решени да продължат работа в посока защита на инвеститорите и за популяризиране на ключовата роля на фондовата индустрия за финансирането на икономиката. По-конкретно ЕФАМА си поставя следните по-важни цели:

  • укрепване доверието на инвеститорите в капиталовия пазар и фондовата индустрия, насърчаване приемането на ориентирано към инвеститорите законодателство, осъществяване на инициативи за повишаване на финансовата култура на инвеститорите и населението като цяло;
  • да се съдейства за финансиране на предприятията от реалния сектор и да се реализира концепцията за Съюз на капиталовите пазари;
  • създаване на Паневропейски персонален пенсионен продукт (Pan-European Personal Pension Product);
  • да се работи за доброто корпоративно управление на управляващите дружества и за укрепване на конкурентоспособността на фондовата индустрия.