Проведе се редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

На 30.06.2020 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание прие годишния отчет за дейността на УС за 2019, годишния финансов отчет за 2019 г. на БАУД, програма за дейносттаза 2020 г. и другите документи на Асоциацията.
За членове на Управителния съвет (УС) на БАУД бяха избрани следните управляващи дружества: “ДСК Управление на активи” АД, “Експат Асет Мениджмънт” АД, “Елана Фонд Мениджмънт” АД, “Капман Асет Мениджмънт” АД, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, „Компас Инвест” АД, “Конкорд Асет Мениджмънт” АД, „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД, „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, „Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, „Скай Управление на активи” АД и „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД.
Общото събрание на БАУД избра УД „ДСК Управление на активи“ АД, представлявано от своя главен изпълнителен директор г-н Петко Кръстев, за Председател на УС на БАУД, за нов тригодишен мандат.
Общото събрание също така обсъди мерки за активизиране работата на БАУД, популяризиране на фондовата индустрия и осъществяване на промени в уредбата на дейността на управляващите дружества и инвестиционните фондове в интерес на пазара, инвеститорите и бизнеса.