Покана за Общо Събрание на БАУД

На 07.12.2016 г., сряда, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе извънредно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1  от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 02.11.2016 г., при следния:

ДНЕВЕН РЕД

НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 07.12.2016 Г., ОТ 15.00 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

  1. Прекратяване на членството в БАУД на УД „Аларик Капитал“ АД на основание чл. 10, т. 1 от Устава на БАУД.

Проект на решение по т. 1: Общото събрание прекратява членството в БАУД на УД „Аларик Капитал“ АД на основание чл. 10, т. 1 от Устава на БАУД.

  1. Приемане от Общото събрание на БАУД на изменения и допълнения в Устава на Българската асоциация на управляващите дружества.

Проект на решение по т. 2: Общото събрание на БАУД приема изменения и допълнения в Устава на Българската асоциация на управляващите дружества.

  1. Други.