Позиция на БАУД по Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД

Позиция на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) по Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т. нар. „Регистър А“ („Концепцията“).

Концепцията адресира проблема с „Регистър А“ и предлага практически стъпки и етапи за окончателното му решаване и в тази връзка Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) изразява принципна подкрепа за Концепцията. Същевременно, БАУД е категорично против това дяловете на притежателите на дялове от проектирания инвестиционен фонд да се прехвърлят към Сребърния фонд след изтичане на петгодишен период.

БАУД е за максимално улесняване на доброволната миграция на акциите по сметки в „Регистър А към сметки при инвестиционни посредници и сметки за дялове при проектирания инвестиционен фонд, който задължително следва да бъде от затворен тип и да се листва и търгува на регулиран пазар. Асоциацията счита, че от решаващо значение за успеха на стратегията е изборът на управляващо дружество с добра репутация, ресурси и опит в управлението на инвестиционни фондове и значителни размери на активите под управление.

Пълният текст на писмото може да се види тук.