Общо събрание на БАУД, 10.05.2016

На 10.05.2016 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества, съгласно решение на УС, взето на заседание от 12.04.2016 г., при следния:

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 10.05.2016 Г., ОТ 14.00 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Управителния съвет (УС) през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Проект на решение по т. 1: БАУД приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет през 2015 г. и годишния финансов отчет за 2015 г. на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

  1. Приемане на основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2016 г.

 Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема основните насоки и програмата за дейността на БАУД за 2016 г.

  1. Приемане на бюджет на БАУД за 2016 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема бюджет на БАУД за 2016 г.

  1. Освобождаване на членовете на УС на БАУД от отговорност за дейността им през 2015 г.

Проект на решение по т. 4: БАУД освобождава членовете на УС на БАУД от  отговорност за дейността им през 2015 г.

  1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на БАУД.

Проект на решение по т. 5: БАУД приема изменения и допълнения в Устава на БАУД.

  1. Приемане на изменения и допълнения в Етичния кодекс на БАУД.

Проект на решение по т. 6: БАУД приема изменения и допълнения в Етичния кодекс на БАУД

  1. Приемане на решение за членство на БАУД в Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проект на решение по т. 7: БАУД приема решение за членство на БАУД в Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  1. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос по чл. 38 от Устава на БАУД.

Проект на решение по т. 8: Общото събрание на БАУД определя размера на членския внос по чл. 38 от Устава на БАУД.

  1. Приемане на нов асоцииран член на БАУД.

Проект на решение по т. 9: Общото събрание на БАУД приема нов асоцииран член на БАУД.

  1. Други.