Обучение „Third Generation Asset Allocation“

На 12 май (четвъртък) 2016 г. ще се проведе обучение по въпросите на третото поколение насочване на инвестиции и разпределение на инвестираните активи (Introduction to Third Generation Asset Allocation). Приложена е програма с темите на курса. Прави се исторически обзор на темата, изследва се съчетанието на модерната портфейлна теория, модела на оценка на активите и теорията за ефективните пазари, изучават се най-новите подходи и техники при разпределение на активите, изследват се съотношението на рискови фактори и диверсификация, особеностите на юрисдикциите, взаимовръзката с икономическите цикли, антицикличност и ребалансиране и пр.

Курсът се организира от „Българска фондова борса – София“ АД и Пантера Солюшънс, с подкрепата на БАУД. Пантера Солюшънс е фирма, специализирана в предоставянето на финансови консултации, на базата на разработена собствена методология. Основен лектор е Маркус Шулер, основател на Пантера Солюшънс, изпълнителен ръководител на хедж фондове, дългогодишен трейдър за реномирани банки, със специализация в търговията с дялови ценни книжа и финансови деривативи.

Курсът е целодневен, като започва от 9.00 ч. и ще се проведе в сградата на БФБ на ул. „Три уши“ № 6, София. Приложена е програмата на обучението.

Цената на курса е 300 лв.
Таксата се заплаща до 10 май по сметката на БФБ, както следва:
Титуляр на сметката: „Българска фондова борса – София“ АД
IBAN: BG50BPBI79401041193501
BIC: BPBIBGSF.