Интервю на Стоян Тошев, председател на БАУД за Profit.bg

stoyan_toshev_newsС какво Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) може да допринесе за развитието на капиталовия ни пазар и като член на Асоциацията на европейските фондове и управляващи дружества (EFAMA), запознати ли са чуждите институционални инвеститори с капиталовия ни пазар, какво представлява инициативата „Бизнесът в помощ на бизнеса“? По тези и други интересни въпроси разговаряме с председателя на БАУД, г-н Стоян Тошев.

Здравейте г-н Тошев. На аудиторията ни е известно, че Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на Асоциацията на европейските фондове и управляващи дружества (EFAMA). По време на срещите Ви с колеги, става ли въпрос за българския капиталов пазар?

БАУД стана пълноправен член на EFAMA миналата година и веднага след приемането ни страната бе включена в сборника със статистически данни и анализи относно европейската индустрия на взаимните фондове. България и българските управляващи дружества присъстват на картата на Европа, независимо, че историята на нашия бизнес е твърде кратка – по същество той започна своето развитие наскоро.

С EFAMA постоянно сме в процес на обмен на данни, като всеки месец и всяко тримесечие ние подаваме информация за състоянието на бизнеса у нас и тези данни се обобщават и влизат в статистиката на EFAMA по страни и в съвкупност, за отрасъла като цяло. Множество аспекти на състоянието на капиталовия пазар и регулаторния режим на българския бизнес се отразяват в регулярни проучвания, изследвания и анкети, предприемани от EFAMA и се свеждат до знанието на инвестиционната общност в Европа.

До колко европейските институционални инвеститори са запознати с нашия пазар?

Българският капиталов пазар е сравнително малък по мащаби и развиващ се пазар и като такъв за популяризирането му са нужни много усилия и активно съдействие от страна на държавата. В това отношение е желателно да има целенасочена политика от страна на компетентните държавни органи, и в частност на Агенцията по инвестициите, за привличане на инвеститори за портфейлни инвестиции и инвестиции на капиталовия пазар.

Нашият пазар има своите предимства и те следва да бъдат достояние на един по-широк кръг от инвеститори. За целта, следва да се отстранят някои технологични пречки за бърз и сигурен трансграничен клиринг и сетълмент на сделките, както и са необходими някои законодателни промени за отстраняване на ненужни пречки и тежести пред бизнеса.
Големи инвеститори на българския пазар вече има и всички ние – бизнес, регулатор, правителство, медии трябва да се обединим около задачата да направим България привлекателно място за инвестиции, каквато тя може да бъде.

Възможно ли е БАУД, като член на EFAMA, да допринесете за развитието на българския капиталов пазар и съответно фондовата индустрия в страната?

БАУД използва опита и експертните познания на EFAMA и нейните членове за решаване на задачи, стоящи пред българския бизнес по инвестиционен мениджмънт и в частност, пред колективното инвестиране.
Асоциацията е в активен диалог с надзора и работи съвместно с Комисията, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Асоциацията на банките в България (АББ) по изработване на мащабни промени в ЗППЦК, ЗПФИ и актовете по прилагането им, което по наше мнение ще даде тласък на развитието на капиталовия пазар.
Въвеждането на нови видове инвестиционни фондове със сигурност ще стимулира интереса на инвеститорите и ще даде възможност за разширяване на клиентската база на управляващите дружества, като ще бъде възможно да се създават продукти за един по-широк кръг от инвеститори, както и да се структурират портфейли със специфични рискови характеристики, предназначени за определени категории инвеститори – изборът на инвестиционни стратегии ще бъде значително по-голям.

БАУД е част от една нова инициатива „Бизнесът в помощ на бизнеса“. Бихте ли ни разказали повече за нея?

БАУД, съвместно с БАЛИП организира курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. На практика това е първото обучение, което бизнеса организира. Мотото говори красноречиво за целите на инициативата.

Идеята за провеждането на курсове не е от скоро, но явно сега настъпи най-удачният момент за реализирането й. Основната цел и на двете асоциации бе активното сътрудничество с регулатора по отношение дефинирането на изискванията към бъдещите пазарни кадри. Всичко това го правим, защото най-нормалното нещо е институциите, които наемат тези специалисти, да имат възможност да участват в процеса на подготвянето им и тяхното сертифициране.
Преподавателите са високо квалифицирани и са от средите на бизнеса, а представителите в комисията са директори в уважавани посредници и управляващи дружества.
Обучението организирано от асоциациите ще се проведе от 24 юни до 14 август 2010 г., а изпитите пред КФН са на 28.08.2010 г. за брокер и на 04.09.2010 г. за инвестиционен консултант.

Борсата ни се намира в нокдаун. С какво управляващите дружества могат да подкрепят пазара ни за намиране на изход от днешната ситуация и бъдещо развитие?

БАУД провежда срещи с институциите, от които зависи това, на които се обсъждат приватизацията на енергийните компании през фондовата борсата, промяната на закона за Сребърния фонд и създаването на възможности за инвестиране в България.
Ние помагаме експертно, даваме идеи за развитието на институциите – БФБ и ЦД. Произнасяме се по предложения за нормативни промени за подобряване на качеството на капиталовия пазар. БАУД подкрепя стратегията на БФБ и мерките, предвидени в нея, като съвместно с другите асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар ще работи в посока тяхната реализация.

Има ли некоректни членове на БАУД и какво правите в случай, че се появят такива?

Членовете на БАУД са приели доброволно разпоредбите на Етичен кодекс и в този смисъл се стремят към и прилагат най-добрите европейски стандарти при работата си. Ето защо в практиката рядко се налага да се прилагат мерките, предвидени в кодекса, най-често това се налага в случаи, свързани с рекламата на фондовете или представянето на доходността им.
Това обаче са редки случаи, които често са предизвикани от технически грешки. При всяка възникнала ситуация Комисията по етика е реагирала експедитивно, като на свои заседания е давала указания какви мерки да се предприемат, за да се отстранят възникналите неточности.
По този начин асоциацията функционира като саморегулираща се организация, която защитава интересите на своите членове и същевременно следи те да осъществяват дейността си в съответствие със законовите изисквания, етичните стандарти и добрите практики.

Какъв процент от спестяванията на българите се инвестират във взаимни фондове. Очаквате ли ръст?

Около 1.14% от спестяванията на българите са инвестирани във взаимни фондове към края на първото тримесечие на 2010 г. С най-висок дял са високодоходните взаимни фондове, които инвестират основно в акции – в тях са вложени близо 49% от всички инвестиции на българския пазар на взаимни фондове.

В разгара на финансовата и последвалата я икономическа криза бе наблюдаван известен отлив на инвестиции от взаимните фондове. Уверени сме, че това е временно явление. С възстановяването на икономиката и подобряване на перспективите пред публичните дружества е естествено да наблюдаваме нарастване на интереса на инвеститорите към фондовата индустрия.
Тези тенденции вече се наблюдават в Европа, както и в световен мащаб. Въпрос на време е да ги видим и у нас.