Извънредно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

На 19.09.2023 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе извънредно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 17.08.2023 г., при следния

ДНЕВЕН РЕД

НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД), СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАУД, НАСРОЧЕНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 19.09.2023 Г., ОТ 14 ЧАСА, В ГР. СОФИЯ,  УЛ. „ЗЛАТОВРЪХ” № 1, ОФИС НА УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД:

  1. Приемане от Общото събрание на членове на БАУД

Проект на решение по т. 1: Общото събрание приема членове на БАУД.

 

  1. Потвърждаване от Общото събрание на статута на „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ“, Белгия, учредено съгласно законите на Кралство Белгия, с рег. № 0469.444.267 (KBC AM), в качеството му дружество, което като универсален правоприемник на члена на БАУД УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД (ОББ АМ) е поело всички права и задължения и е извършвало плащания на членски внос в полза на БАУД в периода след вливането на ОББ АМ в КВС АМ, без да има претенции за възстановяване на платения членски внос.

Проект на решение по т. 2: Общото събрание потвърждава статута на „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ“, Белгия, учредено съгласно законите на Кралство Белгия, с рег. № 0469.444.267 (KBC АМ), в качеството му дружество, което като универсален правоприемник на члена на БАУД УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД е поело всички права и задължения и е извършвало плащания на членски внос в полза на БАУД в периода след вливането на ОББ АМ в КВС АМ, без да има претенции за възстановяване на платения членски внос.

  1. Отмяна на решението на ОС на БАУД от 22 юни 2023 г. за избор на членове на УС и избор на членове на УС.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание на БАУД  отменя решението на ОС на БАУД от 22 юни 2023 г. за избор на членове на УС и избира членове на УС.

  1. Отмяна на решението на ОС на БАУД от 22 юни 2023 г. за избор на Председател на УС на БАУД и избор на Председател на УС на БАУД.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание на БАУД отменя решението на ОС на БАУД от 22 юни 2023 г. за избор на Председател на УС на БАУД и избира Председател на УС на БАУД.

  1. Други.

Публикувано на 23.08.2023 г. на страницата в Интернет на БАУД