Бизнесът в услуга на бизнеса

За втора поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и
инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)
съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират
курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и
инвестиционни консултанти.

Обучението стартира на 13 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на
бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не
само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така
че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания,
както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане
доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Предвидено е кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната
комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с
Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса –
София” АД.

Цените на обучението са в размер на 400 лв. за курсовете за инвестиционни
консултанти (64 часа по 45 минути) и 300 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45
минути). Провеждането им е възложено на висококвалифицирани професионалисти
в областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши
училища и Българската CFA Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен
практически опит в областта на търговията с финансови инструменти, управление
на портфейли, анализ и оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и
др., работили са и работят за дружества – професионални участници на капиталовия
пазар или институции, съставляващи елементи от неговата инфраструктура. Част от
лекторите са придобили правоспособност на сертифицирани финансови аналитици
(CFA), както и финансов риск мениджмънт (FRM).

Обучението ще се проведе в сградата на инвестиционен посредник „Карол” АД в гр.
София, ул. „Златовръх“ № 1. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата
на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения).

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати
(служители с не по-малко от 3 месеца трудов стаж в инвестиционния посредник или
управляващото дружество) отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи
цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 350 лв., а за брокери – 250
лв.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса, като подробна информация
относно банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации:
www.balip.com и www.baud.bg.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

– Георги И. Български, FRM, CFA, CAIA – Член на СД и Директор „Търговия, емитенти
и членство“, „Българска Фондова Борса – София“ АД;
– Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, кандидат-докторант;
– Надя Неделчева, CFA – Портфолио мениджър, „Карол Кепитъл Мениджмънт” АД;
– Ирина Димитрова, CFA – Финансов директор в НЕГ.БГ.