БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията

БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията.

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) изключи от своите
редици УД ”Стандарт Асет Мениджмънт” АД по предложение на Комисията по етика
при БАУД. Причина за решението, взето на проведено на 24.11.2011 г. извънредно
общо събрание на Асоциацията, е нарушаването на Етичния кодекс от страна на
дружеството.

Една от основните цели на БАУД е гарантиране спазването на добри практики при
управлението на активи. Само по този начин индустрията може да заеме своето важно
място във финансовата система на България, по примера на развитите икономики в
света.
БАУД и в бъдеше ще насърчава членовете си да се придържат към високи стандарти на
поведение, надхвърлящи изискванията на приложимата нормативна уредба.