БАЛИП и БАУД стартират първото си съвместно обучение в подкрепа на бизнеса

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 24 юни тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

На практика това е първото обучение, което бизнеса организира. Идеята се заражда поради необходимостта от качествено обучение и подготовка на бъдещите кадри в областта на инвестициите. Именно тук е и акцента, както и предимството на курсовете, които двете съсловни организации стартират.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

В конспектите, по които кандидатите ще се готвят тази година има нанесени съществени промени, като обхванатият материал е сведен максимално близо до нуждите на практиката. Учебният материал, който се покрива е подбран така, че да представя концептуално свързано всички включени теми и не на последно място е съобразен с практическите изисквания на бизнеса. БАЛИП и БАУД участваха активно в процеса по формулиране на изискванията за придобиване на правоспособност за брокер и инвестиционен консултант.

Предвидено е кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Цените на обучението са в размер на 400 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 300 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути). Провеждането им е възложено на висококвалифицирани професионалисти в областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши училища и Българската Си Еф Ей Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен практически опит в областта на търговията с финансови инструменти, управление на портфейли, анализ и оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и др., работили са и работят за дружества – професионални участници на капиталовия пазар или институции, съставляващи елементи от неговата инфраструктура. Част от лекторите са придобили правоспособност на сертифицирани финансови аналитици (CFA), както и финансов риск мениджмънт (FRM).

Разрешението за провеждане на обучение и активно участие в организирането и провеждането на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант и брокер бе получено от БАЛИП още през декември 2008 г., но дълго време проекта не успя да бъде реализиран.

Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Карол” АД в периода: 24 юни – 14 август 2010 г., всеки вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч и всяка събота от 10.00 до 14.00. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения).

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати (служители с не по-малко от 3 месеца трудов стаж в инвестиционния посредник или управляващото дружество) отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 250 лв., а за брокери – 200 лв.

Записването ще става в офиса на БАЛИП в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, сградата на ИП „Карол” АД в периода 4 – 25 юни 2010 г.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

Георги Български, FRM (CFA-candidate) – Директор „Търговия, емитенти и членство”, БФБ-София
Васил Караиванов – асистент, Стопански факултет на СУ, кандидат-докторант
Надя Неделчева, CFA – портфолио мениджър, „Карол Кепитъл Мениджмънт” АД
Ирина Димитрова, CFA – ръководител „Анализи” и „Корпоративни финанси”, „ПФБК” АД