Полезни връзки

Министерство на финансите

www.minfin.government.bg

Българска Народна Банка

www.bnb.bg

Българска фондова борса

www.bse-sofia.bg

Комисия за Финансов Надзор

www.fsc.bg

Централен Депозитар АД

www.cdad.bg

Българска агенция за инвестиции

www.investbg.government.bg

European Fund and Asset Management Association

www.efama.org

European Securities and Markets Authority

www.esma.europa.eu