За БАУД

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. от 8 управляващи дружества като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Към настоящия момент в Асоциацията вече членуват 30 лицензирани управляващи дружества.

Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Наред с това асоциацията работи и да направи продуктите, предлагани от управляващите дружества по-познаваеми и използвани от българските инвеститори. За постигането на целите си БАУД си сътрудничи тясно с органите, които имат влияние за развитието на капиталовия пазар в България – Комисията за финаснов надзор, Българска фондова борса (София) АД, Централен депозитар АД, Народното събрание, Министерството на финансите, както и със сходните международни сдружения.